Mobilne Kino

REGULAMIN LETNIEGO KINA SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN LETNIEGO KINA SAMOCHODOWEGO

 • Regulamin obowiązuje na terenie pokazów letniego kina samochodowego zwanego dalej Pokazami, które odbywają się w piątki ,soboty  według harmonogramu  w okresie między 21.05.2020, a 25.08.2020  na terenie  Giełdy Kaliskiej, ul. Braci Gillerów 2/16 oraz na terenie parkingu Targi Kielce, ul. Zakładowa  1
 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które zakupiły bilet oraz w czasie trwania Pokazów przebywają na terenie, na którym odbywa się Pokaz. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pokazu  zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Pokazu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Pokazu poprzez określenie zasad zachowania się na terenie Pokazu.
 • Organizatorem Kina Mobilnego – Pokazu jest AW EVENTS Antoni Węglarski 97-300 Piotrków Tryb, ul. Świerczów 34 A nip 771 250 79 57
 • Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu jedynie po zakupie biletu na dany seans który jest udostępniany przez posiadacza biletu  podczas wjazdu na teren pokazów.
 • Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na wydarzenia.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim Seans lub Wydarzenie , ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu upływu terminu ważności biletu , który każdorazowo określany jest na  wydarzeniu w opisie Biletu. Termin ważności Biletu  jednocześnie stanowi o okresie świadczenia usługi realizacji Biletu  przez Organizatora wydarzenia na rzecz Użytkownika
 • Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie  lub Wydarzeniu tylko jeden samochód osobowy z 4 osobami w ceni 49 zł  . Klient po otrzymaniu Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia zawartych na nim danych, co do ich poprawności.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie przy wejściu na wydarzenie wyznaczonym przez Organizatora wydarzenia osobom
 • Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał  do  uczestniczenia  w  Seansie
 • Klient  uczestniczący  w   Seansie  lub  Wydarzeniu  zobowiązany jest do zajęcia wyznaczonego  miejsca przez  organizatora lub służby porządkowe
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie  kina  samochodowego
 • Osoby małoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność .
 • Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są, by stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 • Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Pokazu i imprez Organizatora przeszłych latach. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych oraz stronach www. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników Pokazu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 • Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące  zakupu Biletów lub sensu  należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@mobilnekino.pl  lub pisemnie na adres Organizatora
 •  Reklamacja powinna zawierać  imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 • Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego tygodnia  od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Organizator   udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 • Zabronione jest na terenie Pokazu:
  • działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pokazu,
  • wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych zakupionych poza Kinem;
  • wprowadzania  zwierząt,  za  wyjątkiem  psów  przewodników  dla  osób  niewidomych  i niedowidzących
  • przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
  • wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  • prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.,
  • palenie papierosów
 • W  trakcie  Seans dodatkowo zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych ( na podstawie: Ustawy o prawach autorskichDz.U.2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21.). Naruszenie tego zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
  •  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i  dźwięk  mogących  przeszkadzać  w  odbiorze  Seansu/Seansu  Specjalnego  lub Wydarzenia/Wydarzenia Specjalnego
 • Uczestnicy Pokazu zobowiązani są do:
  • kulturalnego zachowania względem innych uczestników Pokazu i przestrzegania norm społecznych,
  • szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właściciela, zgodnie z art. 77 §1 kodeksu wykroczeń,
  • uczestnicy podczas seansu przebywają w swoich samochodach i nie przemieszczają się na terenie otwartym ,w przypadku  zaistnienia nieplanowanych sytuacji proszeni są o kontakt ze służbą porządkową .
  • korzystania z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Zakryj usta i nos maseczką lub dostępną tkaniną, np. chustką załóż rękawiczki jednorazowe   jak wychodzisz  z auta  do pomieszczeń socjalnych
  • W  kolejce do pomieszczeń socjalnych zachowaj co najmniej 2 metry odstępu  od  drugiej osoby,
 • W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy
  • : a) niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe –pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
  • b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 • Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje dyżurny pracownik organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 • Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane  przed wydarzeniem Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaliczenia tej kwoty na wydarzenie w innym  wyznaczonym terminie
 •  Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia , użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny biletu, bądź zaakceptować zmianę.  Z powyższego uprawnienia Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Organizatora wydarzenia.
 • Osoby przebywające na terenie Pokazu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • na terenie Pokazu na tablicach informacyjnych w pobliżu ekranu projekcyjnego, b) na stronie internetowej Organizatora www.mobilnekino.pl 
 • Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rolę Służb Porządkowych podczas Pokazu pełni Agencja Ochrony.
 • Każdy uczestnik pokazów  jest zobowiązany do przestrzegania rozporządzeń Rady Ministrów dotyczącej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusa SARS – co V-2
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Pokazu.
 • W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywają̨ się̨ Pokazy Plenerowe oznakowanymi wyjściami, zgodnie z poleceniami obsługi.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 22. Regulamin obowiązuje w w okresie między 21.05.2020, a 25.08.2020 podczas pokazów